Проекти PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Четвъртък, 10 Септември 2020г. 00:00ч.

Спечелен проект по  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“  2021 Модул А:

„Модернизиране на материално-техническата база“ Приета с Решение № 257 от 25 март 2021 г. на

Министерския съвет на обща стойност 98 578 лева със съфинансиране на  сума 13 416 лева. Съфинансиращи

фирми са: МИТВАС ЕООД иМОТОРАМА ЕООД.

Проекта позволява оборудването на учебни работилници по диагностика, ходова част и

двигатели с въвеждане в експлоатация на 15 броя работни места. С проекта са закупени машини

и съоръжения, които позволяват на учениците да приложат теоретичните си знания и умения

на практика. По този начин училището ще създава много по-квалифицирани кадри в професиите

“Спедитор-логистик”, “Техник по транспортна техника” и “Монтьор на транспортна техника”,

които имат реална практическа подготовка.

 

Статия за Професионална гимназия по транспорт във вестник Азбуки:

 

 

ПРОЕКТИ

 

Проект по Програма ЕРАЗЪМ + KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО


Престоят в Германия е от 29 март 2020 до 11 април 2020 (2 седмици – 10 работни дни)

 

под надслов

 

„Европейски екологични стандарти в автомобилния транспорт”

 

Съфинансиран от програмa „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз

 

Очаквайте снимки от престоя скоро!

 


 

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

под наслов: „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и обслужване на автомобилите чрез мобилност” за периода от 08.04.2018 до 28.04.2018 г.


 

Сключен договор № 2017-1-BG01-KA102-035958 с Център за развитие на човешките ресурси

 

Обща снимка на учениците в гр. Дрезден.

------------------

Обща снимка на учениците в гр. Дрезден.

------------------

Гр. Лайпциг – пред автосерзиз на WV /Фолксваген/

------------------

Дилян Хуан-Мигел Санчес извършва диагностика на ходовата част на автомобила.

------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От следния линк можете да изтеглите договора за сътрудничество с МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"


Програма ЕРАЗЪМ +
KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО
под надслов: „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и обслужване на автомобилите чрез мобилност”

 

 


Целите и дейностите са определени хронологично в три етапа.


I етап – подготвителен /02.06.2017 – 01.04.2018/
Целите на този етап са:
- Избор на целева група- всички ученици, подали заявления за включване в проекта ще трябва да преминат през практически изпит за установяване на равнището на практическите знания. При класирането на учениците ще бъдат взети предвид и успехът и отсъствията от предходната учебна година.
- Провеждане на предварителна подготовка- тя ще има 3 аспекта- езикова подготовка по немски език за достигане на ниво А2 в рамките на 120 часа, културна подготовка в рамките на 10 часа и педагогическа подготовка също в рамките на 10 часа.
- Сключване на договор с фирмата партньор- Сключване на договор с фирмата партньор от Директора на гимназията
- Осигуряване на транспорт- екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира оферти от минимум 3 транспортни фирми. Водещ критерий при класиране на получените оферти ще бъде най-ниска предложена цена
- Застраховане на ползвателите- екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира оферти от минимум 3 застрахователни компании. Водещ критерий при класиране на получените оферти ще бъде най-ниска предложена цена


II етап – практика в гр. Лайпциг, Германия /09.04.2018 – 30.04.2018 г./
- Практическо обучение на бенефициентите
За осъществяване на целта е необходимо следните дейностти:
- осигуряване на  пансион, храна, нощувка
- осигуряване на местен транспорт
- организиране на мобилността по програмата по дни
- издаване  сертификати
- изготвяне на  краен отчет
- контролиране на  спазването на работната програма и договорените условия
- провеждане мониторинг на място
Ролята на партньорската организация Виталис е да извърши дейностите за осъществяване на практическото обучение на бенефициентите.
Главен координатор по изпълнението на проекта е господин Ralf Giesecke - президент на Виталис, който организира, контролира, издава сертификати и изготвя краен отчет за мобилността. Осигурява ментор и наставници участващи при изпълнението на практиката.   Определя контактно лице към което ще могат да се обръщат бенефициентите при възникнали въпроси. Той ще придружава и групата при изпълнение на културната програма. Господин Ralf Giesecke и ментора ще извършват мониторинга на място.


III етап – разпространение и популяризиране на добри практики /след завръщане на групата в България м. Май 2018 г./
- Разпространение и популяризиране на добри практики
За  постигане на целта е необходимо да се извършат следните дейности:
- Изготвяне на отчети от ползвателите на ПГТ – София
- Изготвяне на снимкова експозиция
- Изготвяне на информационно табло
- Изготвяне на презентация
- Публикация в училищния вестник
- Публикации в националната преса и на сайта на училището
- Провеждане на пресконференция от  ПГТ – София с присъствието на представители на работодатели, Професионални гимназии, експерти от РУО и МОН, родители и ученици, общественост.

 

 

 

-----------------------------ПРЕДИШНИ ПРОЕКТИ---------------------------------


Проект номер 2012-1- BG1- LEO01- 06853

„ИНОВАЦИИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ- ПОГЛЕД КЪМ ПРИРОДАТА”

продължителност от 23.03.2013 - 13.04.2013

Ползвателите получиха:

Сертификат за владеене на немски език А2

Сертификат Europass мобилност

 

----------------------------------------------------------------------------

За учебната 2011/2012г. се работи по проект "Успех", предоставен от следните 3 групи - театрално студио, млад автобояджия и клуб "Мога да споря", в които взимат участие по 15 ученика.Снимки от реализацията на проекта можете да видите тук!

През месец Ноември 2011г. ученици от XII клас участват в състезанието по Природни науки и екологи.Дадено им е сертификат за ВУЗ.

................................................................................................................

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност"

ПРОЕКТ № 2010-1-BG1-LEO01-03222

Унифициране с европейските стандарти на обучението по компютърна диагностика и електроника на съвременните автомобили

Проектът се осъществи от ПГТ с партньор фирма VITALIS-Германия.

Ползвателите бяха 20 ученика от гимназията ръководени от двама учители.

 

Проектът е насочен към унифициране на практическото обучение на учениците от Професионалната гимназия по транспорт с обучението в Германия.

 

Мобилността се осъществи от 26.03.2011г до 16.042011г в гр. Лайпциг-Германия.

Ползвателите получиха:

-Сертификат за владеене на немски език А1

-Сертификат Europass мобилност

Последна промяна от Вторник, 21 Декември 2021г. 10:32ч.